ALGEMENE VOORWAARDEN

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1 Dali Tuinaanleg: De gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Dali Tuinaanleg werkzaamheden:

 • 1.2.1 Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 • 1.2.2 Het leveren van benodigde materialen voor onder artikel 1.2.1 genoemde werkzaamheden.
 • 1.2.3 Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en / of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Dali Tuinaanleg opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

1.4 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Dali Tuinaanleg zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

1.5 Vrij of regiewerk: alle werkzaamheden als bedoeld onder artikel 1.2 welke niet vallen onder die zoals onder artikel 1.4 omschreven en die tussen opdrachtgever en Dali Tuinaanleg zijn overeengekomen.

1.6 Arbeidsloon: de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van de opdracht.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot
uitvoering van werk en/of koop en verkoop.

3. DE OFFERTE / HET AANBOD
3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Dali Tuinaanleg de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Dali Tuinaanleg deze informatie te verstrekken.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De offertes worden per post, e-mail of eigenhandig aangeboden.

3.3 De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

3.4 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Dali Tuinaanleg verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling
van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.5 Dali Tuinaanleg behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekening kosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.

3.6 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Dali Tuinaanleg wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan Dali Tuinaanleg retour worden gezonden.

3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren aan Dali Tuinaanleg betalen in geval Dali Tuinaanleg wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering gegeven.

3.8 In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

3.9 Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. DE OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uit voeren van vrij of regiewerk en/of van koop of verkoop [uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling] als mede aanvulling en/of wijzigingen daar van, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding is, uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling. Bij voorkeur schriftelijk, met name bij bedragen boven de €1200,-.

4.2 Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan Dali Tuinaanleg, uiterlijk 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4.3 In geval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomen. In dit geval maakt Dali Tuinaanleg de offerte opnieuw op.

4.4 De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 10 dagen na offertedatum.

4.5 Kennelijke fouten of vergissingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Dali Tuinaanleg niet.

5. DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
5.1 De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW.

5.2 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaats gevonden, heeft de
opdrachtgever bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

6. WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK
6.1 Wijzigingen in het aangenomen werk en/of [individuele] afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

6.2 Alle wijzingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als
meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

6.3 Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Dali Tuinaanleg en de opdrachtgever onderling worden verrekend.

7. LEVERING
7.1 Dali Tuinaanleg staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.

7.2.1 Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen Dali Tuinaanleg en de opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

7.2.2 Onverminderd het bepaalde artikel 14 heeft indien een vaste datum of termijn van levering of
uitvoering werk is overeengekomen, de opdrachtgever bij overschrijding recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

7.2.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 wordt, indien een vermoedelijke datum is
overeengekomen, uitvoering/levering verricht op of omstreeks de genoemde startdatum.

7.2.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft Dali Tuinaanleg het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever overeen te komen. De nieuwe overeengekomen starttermijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.

7.2.5 Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de opdrachtgever het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding van de geleden schade te verlangen.

7.3 Indien naar het oordeel van Dali Tuinaanleg de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weer- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden duren.

8. OPLEVERING VAN AANGENOMEN WERK
8.1 Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de
opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij wanneer Dali Tuinaanleg aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is
  uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;
 • hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat Dali Tuinaanleg schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de
  opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 • hetzij wanneer de opdrachtgever het werk [opnieuw] in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

9. BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING
9.1 Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door Dali Tuinaanleg geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Indien betaling na ontvangst van factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

9.4 Bij koop heeft Dali Tuinaanleg het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot €1000,- en maximaal 40% bij een hogere totaalprijs.

9.5 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. Dali Tuinaanleg zendt na verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft aan binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

9.6 Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Dali Tuinaanleg rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

9.7 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van €10,-. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Dali Tuinaanleg, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

11. KLACHTEN
11.1 Klachten over geleverde goederen worden door Dali Tuinaanleg uitsluitend in behandeling
genomen indien:

 • het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij
  Dali Tuinaanleg zijn gekocht;
 • volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd;
 • in geval van zichtbare gebreken; de klacht uiterlijk 14 dagen na factuur datum aantoonbaar is ingediend;
 • in geval van onzichtbare gebreken; de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt, dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van de goederen, volledig en duidelijk omschreven bij Dali Tuinaanleg zijn ingediend.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1.1 Dali Tuinaanleg is in geval van artikel 7.2.2 en 7.2.3 slechts gehouden die schade te vergoeden die door de opdrachtgever kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan Dali Tuinaanleg.

12.1.2 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering bij de opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit direct kenbaar te maken. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na levering bij Dali Tuinaanleg hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht
wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden
aangetekend.

12.1.3 Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te
treffen die de schade [hadden] kunnen voorkomen of beperken.
12.2 Het recht op vergoeding van de schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.

12.3 Dali Tuinaanleg is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal 450.000 EURO per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Dali Tuinaanleg sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

13. AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
13.1 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Dali Tuinaanleg binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

13.2 Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle
medewerkers die geen procuratie hebben.

14. OVERMACHT
14.1 Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de [verdere] uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.

14.2 Indien naar het oordeel van Dali Tuinaanleg de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft Dali Tuinaanleg het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Dali Tuinaanleg het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de
hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

15. GESCHILLEN REGELING
15.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en Dali Tuinaanleg over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door Dali Tuinaanleg worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen.

15.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst, overeenkomstig artikel 11, aan Dali Tuinaanleg heeft voorgelegd.

15.3 Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Dali Tuinaanleg is voorgelegd, dient het geschil
schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

15.4 Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Dali Tuinaanleg aan deze keuze gebonden, indien Dali Tuinaanleg dit wil doen, moet deze de opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Dali Tuinaanleg dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

15.5 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15.6 Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

16. TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op elke overeenkomst tussen Dali Tuinaanleg en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Rotterdam oktober 2022